Noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: Maijs 31, 2023

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, pirms izmantojat Mūsu Pakalpojumu.

Interpretācija un definīcijas

Tulkošana

Vārdiem, kuru sākuma burts ir rakstīts ar lielo sākumburtu, ir nozīmes, kas definētas šādos apstākļos. Šādām definīcijām ir vienāda nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.

Definīcijas

Šo Noteikumu un nosacījumu izpratnē:

Saistītā persona ir vienība, kas kontrolē, kuru kontrolē vai kura atrodas kopīgā kontrolē ar kādu pusi, kur “kontrole” nozīmē īpašumtiesības uz 50 % vai vairāk akcijām, kapitāla daļām vai citiem vērtspapīriem, kas dod tiesības balsot, ievēlot direktorus vai citas vadības pilnvaras.

Konts ir unikāls konts, kas Jums izveidots, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumam vai tā daļām.

Valsts attiecas uz Singapūru

Uzņēmums (šajā Līgumā saukts “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mēs” vai “Mūsu”) ir Immediate CodeLtd.

Ierīce ir jebkura ierīce, kas var piekļūt Pakalpojumam, piemēram, dators, mobilais tālrunis vai digitālā planšetdators.

Pakalpojums attiecas uz Tīmekļa vietni.

Noteikumi un nosacījumi (saukti arī “Noteikumi”) ir šie Noteikumi un nosacījumi, kas veido pilnīgu vienošanos starp Jums un Sabiedrību par Pakalpojuma izmantošanu.

Trešās puses sociālo mediju pakalpojums ir jebkādi pakalpojumi vai saturs (tostarp dati, informācija, produkti vai pakalpojumi), ko sniedz trešā puse un ko var parādīt, iekļaut vai padarīt pieejamu Pakalpojumā.

Vietne attiecas uz BitAMG 4.1 Ai Plixi , kas pieejama no šīs adreses

Jūs esat fiziska persona, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to, vai uzņēmums, vai cita juridiska persona, kuras vārdā šī persona piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to, atkarībā no apstākļiem.

Pateicība

Šie ir Noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šī Pakalpojuma lietošanu, un līgums, kas darbojas starp Jums un Sabiedrību. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka visu lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai Jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tos ievērojat. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citām personām, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat kādai šo Noteikumu un nosacījumu daļai, Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam.

Jūs apliecināt, ka esat vecāks par 18 gadiem. Sabiedrība neļauj izmantot Pakalpojumu personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga arī no tā, vai Jūs piekrītat un ievērojat Sabiedrības konfidencialitātes politiku. Mūsu konfidencialitātes politikā ir aprakstītas Mūsu politikas un procedūras attiecībā uz Jūsu personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad Jūs izmantojat Lietojumprogrammu vai Tīmekļa vietni, kā arī sniegta informācija par Jūsu privātuma tiesībām un to, kā Jūs aizsargā likums. Pirms mūsu Pakalpojuma izmantošanas rūpīgi izlasiet Mūsu konfidencialitātes politiku.

Lietotāju konti

Kad Jūs izveidojat kontu pie Mums, Jums ir jāsniedz Mums precīza, pilnīga un vienmēr aktuāla informācija. Ja Jūs to nedarāt, tas uzskatāms par Noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā Jūsu konts Mūsu Pakalpojumā var tikt nekavējoties slēgts.

Jūs esat atbildīgs par paroles, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, un par visām darbībām vai rīcību, ko veicat, izmantojot savu paroli, neatkarīgi no tā, vai parole tiek izmantota mūsu Pakalpojumā vai trešās puses sociālo mediju pakalpojumā, aizsardzību.

Jūs piekrītat neizpaust savu paroli nevienai trešai personai. Jums ir nekavējoties jāinformē Mūs, uzzinot par jebkuru drošības pārkāpumu vai neatļautu Jūsu konta izmantošanu.

Jūs nedrīkstat izmantot kā lietotājvārdu citas personas vai organizācijas nosaukumu vai nosaukumu, kas nav likumīgi pieejams lietošanai, nosaukumu vai preču zīmi, uz kuru attiecas kādas citas personas vai organizācijas, kas nav Jūs, tiesības bez attiecīgas atļaujas, vai nosaukumu, kas ir citādi aizskarošs, vulgārs vai nepieklājīgs.

Intelektuālais īpašums

Pakalpojums un tā oriģinālais saturs (izņemot Jūsu vai citu lietotāju sniegto Saturu), funkcijas un funkcionalitāte ir un paliks ekskluzīvs Sabiedrības un tās licences devēju īpašums.

Pakalpojumu aizsargā autortiesību, preču zīmju un citi valsts un ārvalstu tiesību akti.

Mūsu preču zīmes un firmas zīmi nedrīkst izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības piekrišanas.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder Sabiedrībai vai nav tās kontrolē.

Sabiedrība nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Sabiedrība nav tieši vai netieši atbildīga par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies saistībā ar jebkura šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami jebkurā šādā tīmekļa vietnē vai pakalpojumā, vai saistībā ar to.

Mēs iesakām Jums izlasīt jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes vai pakalpojuma, ko Jūs apmeklējat, noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

Izbeigšana

Mēs varam nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, izbeigt vai apturēt Jūsu Konta darbību jebkādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus.

Izbeigšanas gadījumā Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu tiek nekavējoties pārtrauktas. Ja Jūs vēlaties izbeigt savu Kontu, Jūs varat vienkārši pārtraukt izmantot Pakalpojumu.

Atbildības ierobežošana

Neatkarīgi no jebkādiem zaudējumiem, kas Jums varētu rasties, visa Sabiedrības un jebkuru tās piegādātāju atbildība saskaņā ar jebkuru šo Noteikumu noteikumu un Jūsu ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem gadījumiem ir ierobežota līdz summai, ko Jūs faktiski samaksājāt, izmantojot Pakalpojumu, vai 100 USD, ja Jūs neko neesat iegādājies, izmantojot Pakalpojumu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Sabiedrība vai tās piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas radušies peļņas, datu vai citas informācijas zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanas, personisku traumu dēļ, privātuma zaudēšanu, kas izriet no Pakalpojuma, trešās puses programmatūras un/vai trešās puses aparatūras, kas tiek izmantota kopā ar Pakalpojumu, izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai jebkādā citā veidā ir saistīta ar to, vai kā citādi saistīta ar jebkuru šo Noteikumu noteikumu), pat ja Sabiedrība vai jebkurš piegādātājs ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību un pat ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis neatbilst savam būtiskajam mērķim.

Dažās valstīs nav atļauts izslēgt netiešās garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, un tas nozīmē, ka daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem var nebūt piemērojami. Šajās valstīs katras puses atbildība tiks ierobežota, ciktāl to pieļauj likums.

Atruna “KĀ IR” un “KĀ PIEEJAMS”

Pakalpojums Jums tiek sniegts “KĀ IR” un “KĀ IR PIEEJAMS” un ar visiem trūkumiem un defektiem bez jebkādas garantijas. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Sabiedrība savā un Saistīto uzņēmumu, kā arī savu un to attiecīgo licenču izsniedzēju un pakalpojumu sniedzēju vārdā skaidri atsakās no jebkādām garantijām – tiešām, netiešām, netiešām, likumā noteiktām vai citām – attiecībā uz Pakalpojumu, tostarp no visām netiešām garantijām par komerciālo piemērotību, piemērotību konkrētam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu, kā arī no garantijām, kas var izrietēt no darījuma gaitas, darbības gaitas, izmantošanas vai tirdzniecības prakses. Neierobežojot iepriekš minēto, Sabiedrība nesniedz nekādas garantijas vai saistības un nesniedz nekādus apliecinājumus par to, ka Pakalpojums atbildīs Jūsu prasībām, sasniegs plānotos rezultātus, būs saderīgs vai darbosies kopā ar citu programmatūru, lietojumprogrammām, sistēmām vai pakalpojumiem, darbosies bez pārtraukumiem, atbildīs jebkādiem veiktspējas vai uzticamības standartiem vai būs bez kļūdām, vai ka jebkādas kļūdas vai defekti var tikt vai tiks izlaboti.

Neierobežojot iepriekš minēto, ne Sabiedrība, ne jebkurš tās pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida tiešu vai netiešu apliecinājumu vai garantiju: (i) attiecībā uz Pakalpojuma darbību vai pieejamību vai tajā iekļauto informāciju, saturu un materiāliem vai produktiem; (ii) ka Pakalpojums darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām; (iii) attiecībā uz Pakalpojumā sniegtās informācijas vai satura precizitāti, uzticamību vai aktualitāti; vai (iv) ka Pakalpojums, tā serveri, saturs vai e-pasta vēstules, kas nosūtītas no Sabiedrības vai tās vārdā, nesatur vīrusus, skriptus, Trojas zirgus, tārpus, ļaunprātīgu programmatūru, laika bumbas vai citas kaitīgas sastāvdaļas.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt noteiktu veidu garantijas vai ierobežojumus attiecībā uz piemērojamām patērētāju likumā noteiktajām tiesībām, tāpēc daži vai visi iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi Jums var nebūt piemērojami. Taču šādā gadījumā šajā iedaļā noteiktie izņēmumi un ierobežojumi tiek piemēroti, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un Pakalpojuma izmantošanu reglamentē valsts tiesību akti, izņemot to kolīziju normas. Uz Pieteikuma lietošanu var attiekties arī citi vietējie, štata, valsts vai starptautiskie likumi.

Strīdu izšķiršana

Ja Jums ir kādas bažas vai strīdi par Pakalpojumu, Jūs piekrītat vispirms mēģināt strīdu atrisināt neformāli, sazinoties ar Uzņēmumu.

Eiropas Savienības (ES) lietotājiem

Ja Jūs esat Eiropas Savienības patērētājs, uz Jums attiecas visi tās valsts tiesību aktu obligātie noteikumi, kurā Jūs dzīvojat.

Amerikas Savienoto Valstu tiesiskā atbilstība

Jūs apliecināt un garantējat, ka (i) Jūs neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par “terorismu atbalstošu” valsti, un (ii) Jūs neesat iekļauts nevienā Amerikas Savienoto Valstu valdības aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā.

Atdalāmība un atteikšanās

Atdalāmība

Ja kāds šo Noteikumu noteikums tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, šāds noteikums tiks mainīts un interpretēts tā, lai sasniegtu šāda noteikuma mērķus, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un pārējie noteikumi paliks spēkā pilnā apmērā.

Atteikšanās no

Izņemot šeit noteiktos gadījumus, ja netiek izmantotas tiesības vai netiek pieprasīta saistību izpilde saskaņā ar šiem Noteikumiem, tas neietekmē puses iespējas izmantot šādas tiesības vai pieprasīt šādu izpildi jebkurā laikā pēc tam, kā arī atteikšanās no pārkāpuma nav uzskatāma par atteikšanos no jebkura turpmāka pārkāpuma.

Tulkošana Mutvārdu tulkošana

Šie Noteikumi un nosacījumi var būt iztulkoti, ja Mēs esam tos padarījuši Jums pieejamus mūsu Pakalpojumā. Jūs piekrītat, ka strīda gadījumā noteicošais ir oriģinālais teksts angļu valodā.

Izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja pārskatīšana ir būtiska, mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu vismaz 30 dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas uzskatāms par būtiskām izmaiņām, tiks noteikts pēc Mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie grozījumi stāsies spēkā, Jūs piekrītat, ka Jums ir saistoši pārskatītie noteikumi. Ja Jūs pilnībā vai daļēji nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet izmantot vietni un Pakalpojumu.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, varat sazināties ar mums:

Pa e-pastu: info[at]bitcointrader.ai

Apmeklējot šo mūsu vietnes lapu.