podmienky

Posledná aktualizácia: máj 2023

Pred používaním našich služieb si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto podmienok:

Pridružený subjekt znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových podielov alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iných riadiacich orgánov.

Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

Krajina sa vzťahuje na Singapur

Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naša“) sa vzťahuje na spoločnosť Immediate CodeLtd.

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Služba sa vzťahuje na webové sídlo.

Podmienky (ďalej tiež „Podmienky“) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria úplnú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.

Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, produktov alebo služieb) poskytované treťou stranou, ktoré môžu byť zobrazené, zahrnuté alebo sprístupnené prostredníctvom Služby.

Webová stránka odkazuje na BitAMG 4.1 Ai Plixi , prístupná z tejto adresy

Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Poďakovanie

Týmito podmienkami sa riadi používanie tejto služby a dohoda, ktorá platí medzi vami a spoločnosťou. Tieto podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené vaším súhlasom s týmito Podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nesmiete mať prístup k službe.

Vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov. Spoločnosť nepovoľuje používanie služby osobám mladším ako 18 rokov.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené Vaším súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov Spoločnosti a ich dodržiavaním. Naše zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej lokality a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon. Pred používaním našich služieb si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Účty používateľov

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť presné, úplné a vždy aktuálne informácie. Ak tak neurobíte, predstavuje to porušenie Podmienok, ktoré môže mať za následok okamžité zrušenie vášho účtu v Našej službe.

Ste zodpovední za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe, a za všetky činnosti alebo akcie pod Vaším heslom, či už ide o heslo našej Služby alebo Služby sociálnych médií tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Ak sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo neoprávnenom používaní vášho účtu, musíte nám to okamžite oznámiť.

Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby alebo subjektu alebo meno, ktoré nie je legálne dostupné na používanie, meno alebo ochrannú známku, ktorá je predmetom akýchkoľvek práv inej osoby alebo subjektu než ste vy, bez príslušného povolenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem obsahu, ktorý ste poskytli vy alebo iní používatelia), funkcie a vlastnosti sú a zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti a jej poskytovateľov licencií.

Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi krajiny aj zahraničných krajín.

Naše ochranné známky a obchodné oblečenie sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť nevlastní ani nekontroluje.

Spoločnosť nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Vaše konto môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj vtedy, ak porušíte tieto Podmienky.

Po ukončení zmluvy vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne. Ak si želáte ukončiť svoje konto, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, je celá zodpovednosť spoločnosti a všetkých jej dodávateľov podľa akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok a váš výlučný prostriedok nápravy v prípade všetkých vyššie uvedených skutočností obmedzená na sumu, ktorú ste skutočne zaplatili prostredníctvom služby, alebo na 100 USD, ak ste si prostredníctvom služby nič nekúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody (okrem iného vrátane škôd za stratu zisku, stratu údajov alebo iných informácií, za prerušenie činnosti, za zranenie osôb, stratu súkromia, ktoré vznikli v dôsledku používania alebo nemožnosti používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou alebo inak v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd a aj v prípade, že náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa nemusia uplatňovať. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

„AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÉ“

Služba sa vám poskytuje „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“ a so všetkými chybami a nedostatkami bez akejkoľvek záruky. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa spoločnosť vo svojom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, týkajúcich sa služby, vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho práva a neporušenia práv, ako aj záruk, ktoré môžu vyplývať z priebehu obchodovania, výkonu, zvyklostí alebo obchodných zvyklostí. Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a nerobí žiadne vyhlásenie, že služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosahovať zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bude fungovať bez prerušenia, bude spĺňať akékoľvek normy výkonu alebo spoľahlivosti, bude bezchybná alebo že akékoľvek chyby alebo nedostatky môžu byť alebo budú odstránené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú ani implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť Služby alebo informácií, obsahu a materiálov alebo produktov, ktoré sú v nej zahrnuté; (ii) že služba bude nepretržitá alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané zo Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, škodlivý softvér, časové bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzenie platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takomto prípade sa však uplatnia výnimky a obmedzenia uvedené v tomto oddiele v najväčšom možnom rozsahu, ktorý je vymožiteľný podľa platných právnych predpisov.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa riadia zákonmi krajiny s výnimkou jej kolíznych noriem. Používanie aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spory týkajúce sa Služby, súhlasíte s tým, že sa spor najprv pokúsite vyriešiť neformálne kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov Európskej únie (EÚ)

Ak ste spotrebiteľom Európskej únie, budú sa na vás vzťahovať všetky záväzné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Dodržiavanie právnych predpisov v Spojených štátoch

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) nenachádzate sa v krajine, na ktorú vláda Spojených štátov amerických uvalila embargo alebo ktorú vláda Spojených štátov amerických označila za krajinu podporujúcu terorizmus, a (ii) nie ste uvedený na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády Spojených štátov.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za nevymáhateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie sa zmení a vyloží tak, aby sa dosiahli ciele takéhoto ustanovenia v čo najväčšom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Odstúpenie od zmluvy

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente neuplatnenie práva alebo nevyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto podmienok neovplyvní možnosť strany uplatniť takéto právo alebo vyžadovať takéto plnenie kedykoľvek neskôr, ani vzdanie sa porušenia nepredstavuje vzdanie sa akéhokoľvek následného porušenia.

Preklad Tlmočenie

Tieto Podmienky môžu byť preložené, ak sme Vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Ak je revízia podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme poskytli oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. O tom, čo predstavuje podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť zmenenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, či už úplne alebo čiastočne, prestaňte používať webové stránky a službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: info[at]bitcointrader.ai

Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke.