Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu:

Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części.

Kraj odnosi się do Singapuru

Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza BitAMG 4.1 Ai Plixi ™ Ltd.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Usługa odnosi się do Witryny.

Regulamin (zwany również “Regulaminem”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.

Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.

Strona internetowa odnosi się do BitAMG 4.1 Ai Plixi , dostępnego pod tym adresem

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Podziękowanie

Niniejsze Warunki regulują korzystanie z tej Usługi i stanowią umowę między Użytkownikiem a Spółką. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.

Dostęp użytkownika do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat. Spółka nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Dostęp użytkownika do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania przez użytkownika Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi.

Konta użytkowników

Tworząc konto u nas, użytkownik musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta Użytkownika w naszym Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane przy użyciu hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w usłudze mediów społecznościowych strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniej autoryzacji, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Zawartości dostarczonej przez Użytkownika lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Spółka nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić konto użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

Po rozwiązaniu Umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść użytkownik, całkowita odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie użytkownika za wszystkie powyższe ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli użytkownik nie kupił niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerw w działalności, obrażeń ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie “TAK JAK JEST” i “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”

Usługa jest dostarczana użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje i w miarę dostępności, ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, będzie spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) w odniesieniu do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści, materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczenia obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu obowiązującemu w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym zamieszkuje.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) Użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj “wspierający terroryzm”, oraz (ii) Użytkownik nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się praw

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub niewykonanie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z nami:

E-mail: info[at]bitcointrader.ai

Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie.